Our Service
9,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Phu Thuan Street, Tan Phu Ward, Dictrict 7, HCMC
ID: LS20210499
10,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 0 wc
Song Hanh Road, Phu Huu,District 9,HCMC
ID: LS20210502
10,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Phu Thuan Street, Tan Phu Ward, Dictrict 7, HCMC
ID: LS20210498
18,224,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
Thao Dien, District 2, HCMC
ID: LS20210496
18,224,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
Thao Dien, District 2, HCMC
ID: LS20210495
17,085,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Thao Dien, District 2, HCMC
ID: LS20210494
7,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 1 wc
Nguyen Xien Street, District 9, HCM City
ID: LS20210491
7,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 1 wc
Nguyen Xien Street, District 9, HCM City
ID: LS20210490
20,502,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20210484